Thanh tra Bộ GD-ĐT sẵn sàng tiếp nhận phản ánh tiêu cực trong thi ĐH

Ngày 29/6, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các học viện, các trường ĐH,CĐ và trưởng các Đoàn thanh tra và cán bộ thanh tra thi yêu cầu tổ chức việc thanh tra theo phương thức không báo trước và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định.

Theo Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra tuyển sinh, góp phần đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng Qui chế; Thanh tra Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, quán triệt công văn số 541/TTr-ĐH ngày 13/6/2012, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và các văn bản liên quan để tổ chức hoạt động thanh tra đạt kết quả tốt.

Phối hợp, tạo điều kiện để các Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ GD-ĐT thực hiện nhiệm vụ thanh tra thi.

Bên cạnh đó, Trưởng các Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra theo phạm vi được phân công. Tổ chức việc thanh tra theo phương thức không báo trước và kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định.
 
Ngày 13/6/2012, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 541/TTr-ĐH hướng dẫn thanh tra thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012; Ngày 29/6/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 5/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trong đó nhấn mạnh việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi.

Do vậy, Thanh tra Bộ GD-ĐT tổ chức tiếp nhận các báo cáo và mọi thông tin liên quan qua địa chỉ: Thanh tra Bộ GD-ĐT: 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại: 04.38682136; 0904120752; email: oanhtran050560@yahoo.com.vn. Fax: 04.38693145.

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí