Tài nguyên điện tửtruonghoc.edu.vn
trắc nghiệm online
DANH SÁCH CB - GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Võ Thị Thu Thùy 10/9/1975 Giáo viên
2 Ngô Thị Mỹ Lệ 25/9/1995 Giáo viên
3 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 07/01/1983 Giáo viên
4 Trần Thị Nhứt 12/12/1964 Giáo viên
5 Bùi Thị Quỳnh Diêu 8/3/1988 Giáo viên
6 Đinh Hoài My 13/10/1997 Giáo viên
7 Hồ Thị Ý (Thư viện) 22/12/1990 Thư viện
8 Vũ Thị Thanh Dương 10/6/1988 Giáo viên
9 Trần Văn Nhiều (Tổ trưởng) 21/02/1974 Tổ trưởng

Tổng cộng có 9 cán bộ (giáo viên) thuộc phòng - ban (trường) Tổ Xã hội 1